I Postanowienia ogólne

 

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z przetwarzanie danych przez Savecart w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

II Dane osobowe

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Savecart sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-976) przy ul. Rzymskiej 9 (dalej jako „SaveCart”).

2. Savecart może przetwarzać dane osobowe:

a) w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także udzielonej przez kandydata zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Savecart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach kontaktowych z dziennikarzami związanymi z nawiązywaniem i budowaniem relacji z mediami.

e) w celu zawarcia oraz wykonania umów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Savecart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie działań niezbędnych do zawarcia oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Savecart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony, a także w celach remarketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności na zasadach określonych w polityce cookies;

 

III Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji

 

W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym za działania potwierdzające jej udzielenie będziemy uznawać przesłanie nam dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku rekrutacji na stanowisko w którym planuje się zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych lub nawiązanie współpracy biznesowej (B2B) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy dokonywanych z inicjatywy kandydata (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadku wyrażenia zgody na rekrutację w przyszłych procesach rekrutacyjnych przetwarzanie danych następować będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody bez wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe mogą być nam przekazane przez portal pracuj.pl, agencję rekrutacyjne lub przez osobę polecająca Państwa do pracy. Zawsze jednak przekazanie tych danych odbywa się na Państwa wyraźną prośbę (aplikacja na ofertę, przekazanie CV lub wyrażenie stosownej zgody).
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, w tym przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok od momentu złożenia aplikacji.

 

IV Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 

Podanie danych w celach kontaktowych oraz odpowiedzi na zadane pytanie w tym przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.
Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.
Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców lub firm, sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline oraz nasi partnerzy biznesowi.
Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom.
Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

 

V Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych związanym z nawiązywaniem i budowaniem relacji z mediami

 

1. Dane osobowe będą przetwarzane prze nas w celach kontaktowych w tym poinformowania o istotnych wydarzeniach w Savecart na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Savecart przejawiającego się w nawiązywaniu i budowaniu relacji z mediami.

2. Oprócz samodzielnego przekazania nam danych w celu kontaktowym związanym z nawiązywaniem i budowaniem relacji z mediami, możemy również pozyskać dane w zakresie imienia, nazwiska, miejsca zatrudnienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu nawiązania przez nas kontaktu.

3. Źródłami z których mogą pochodzić dane osobowe o których mowa powyżej są strony internetowe Państwa pracodawców w tym strony redakcji prasowych, Państwa portale oraz blogi, a także sieci społecznościowe w tym LinkedIn oraz Goldenline.

4. Podane dane w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się wsparciem naszej Spółki, np. firmom świadczącym usługi systemu biura prasowego. Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres trwania nawiązanej relacji prasowej.

 

VI Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 

1. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter Savecart.

2. Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych produktach i usługach oraz aktualnościach Savecart.

3. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.

4. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.

6. Osoba której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail lub wysyłając taką informacje na adres emali: iod@savecart.pl

7. Savecart uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

VII Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz wykonania umów

 

1. Dane osobowe osób reprezentujących Strony, będą one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów handlowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Savecart (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w zawieraniu umów zgodnie z zasadami reprezentacji. Dane będą przetwarzane również na tej podstawie w celu wykonania umowy, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami strony przeciwnej związanych z zawartymi umowami.

2. Jeżeli umowa zawarta jest z osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jest konsumentem dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia umowy.

4. Savecart informuje, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania umów, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umów.

 

VIII Przetwarzanie danych osobowych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tych celach określa polityka cookies. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Savecart korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka Pixel zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Umożliwiają one kierowanie kampanii reklamowych w serwisie Facebook. Powoduje to, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Portalu. Facebook jest administratorem zebranych w ten sposób danych. Portal nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane w ramach Facebook Pixel są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację. Więcej informacji można odnaleźć w polityce prywatności Facebooka. Facebook Inc. posiada siedzibą w USA, wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA oraz przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield..

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ads służy do promowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich, także przy użyciu narzędzi remarketingowych. Działania w tym zakresie oparte są na podstawie zgody na wykorzystanie Twoich cookies na zasadach opisanych w polityce cookies. Funkcjonalność Google Ads polega na pozostawieniu w urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie firmy Google, który za pomocą identyfikatora (ID) powiązanego z odwiedzanymi stronami umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych przez Google Ads należy zapoznać się z politykami prywatności Google.
Savecart korzysta ponadto z Google Analytics, narzędzia do tworzenia statystyk, ich analizy oraz optymalizacji strony internetowej, dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzie to zbiera dane za pomocą plików cookies. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Administratorem zebranych w ten sposób danych jest Google LLC. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookie przez administratora zewnętrznego należy zapoznać się z politykami prywatności Google. Google LLC również przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Przekazane dane będą przetwarzane:
a) W celu analityki przez 18 miesięcy od daty ostatniej wizyty na Portalu;
b) W celach marketingu i remarketingu przez okres 1 miesiąca od ostatniej wizyty na Portalu.

 

IX Prawa przysługujące osobom fizycznym

 

1. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższych celach przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wycofania udzielonej zgody, gdy podstawą przetwarzania jest przez nas udzielona zgoda;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda lub zawarta umowa, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, gdy podstawa przetwarzania tych danych przez nas jest prawnie uzasadniony interes Savecart.

h) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W przypadku przetwarzania danych w celu analityki internetowej oraz marketingu/remarketingu na podstawie identyfikatorów internetowych prawa od b-g mogą być realizowane przez osoby, których dane dotyczą na zasadach określonych przez Google LLC (polityce prywatności Google) oraz Facebook (polityce prywatności Facebooka)

 

X Dodatkowe informacje

 

1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Savecart pełni Maciej Chodorowski, e-mail: iod@savecart.pl.
2. W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: iod@savecart.pl .

 

XI Zabezpieczenia

 

1. W szczególności, za pomocą szyfrowania Savecart zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

 

XII Inni odbiorcy danych

 

1. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawniane firmom wsparcia informatycznego oraz firmom hostingowym.

 

 

Polityka Cookies

 

I Definicje

 

Administrator – Savecart.

1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Serwis- oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie Savecart.pl.

5. Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

6. Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

9. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

II Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

III Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez Savecart jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.